autor DVLottery.me 2021-08-19

Refuzimi i vizës së llotarisë DV. A mund ta apeloj?

Çfarë duhet të bëni nëse nuk jeni në listën e fituesve të lotarisë së Green Card? Apo numri juaj doli të ishte ai me fat, por ju mohuat vizën e diversitetit në intervistën e ambasadës?
Çfarë duhet të bëni nëse nuk jeni në listën e fituesve të lotarisë së Green Card? Apo numri juaj doli të ishte ai me fat, por ju mohuat vizën e diversitetit në intervistën e ambasadës? Na tregoni se çfarë të bëni në rast të skenarëve negativë.

A mund të kundërshtoj nëse nuk kam fituar llotarinë DV?

Përgjigja këtu është e shkurtër: Jo, nuk mundeni. Fituesit e Lotarisë DV përcaktohen automatikisht nga programi, dhe shanset për të fituar janë mesatarisht 1: 200. Nëse numri juaj nuk rezulton fitues, nuk do t'i dini arsyet e sakta. Në atë rast ju duhet të jeni të durueshëm dhe të provoni fatin tuaj në llotarinë tjetër. Mundësitë e suksesit mund t’i vlerësoni më hollësisht në https://sq.dvlottery.me/win-chances-green-card-lottery.

Po sikur të fitoja, por të mos më jepej një vizë diversiteti?

Fitimi i lotarisë së Green Card nuk është garanci për të lëvizur në Shtetet e Bashkuara. Ju keni një hap më të rëndësishëm dhe të vështirë për të ndërmarrë: intervistën në ambasadën amerikane. Sipas statistikave, vetëm rreth 50,000 nga 80,000-100,000 fitues arrijnë deri në fund dhe në fakt marrin një kartë jeshile.
Arsyet zyrtare për refuzimin e vizës emigruese janë si më poshtë: (*) Të kesh më shumë se një hyrje në llotari do të të skualifikojë nga fitimi. Nëse zyrtari konsullor përcakton që aplikimi juaj i Lotarisë DV ishte i bazuar në dy ose më shumë shënime (p.sh., duke përdorur transliterime të ndryshme angleze të emrit tuaj), do t'ju mohohet viza pa të drejtë ankese. (*) Aplikanti nuk i plotëson kërkesat për arsimim dhe punësim të Lotarisë DV. Sipas ligjit dhe rregulloreve të Lotarisë DV, çdo Aplikant duhet të ketë përfunduar shkollën e mesme ose, brenda pesë viteve të fundit, të ketë dy vjet përvojë pune që kërkon trajnim profesional. (*) Nëse vërtetohet se aplikanti ka lidhur një martesë të rreme vetëm me qëllim të marrjes së vizës, viza do të refuzohet.
Por ka edhe arsye jozyrtare për refuzimin e një kartoni jeshil, të cilat nuk kanë kritere të qarta. Kryesorja është se oficeri i vizave mund të mendojë se ju do të bëheni një barrë për shtetin. Programi i Vizave të Shumëllojshmërisë është krijuar për njerëz aktivë të cilët janë në gjendje të mbajnë veten, të fitojnë para dhe të ndihmojnë ekonominë e vendit.
Refuzimet më të shpeshta të vizave ndodhin me aplikantët e mëposhtëm: (*) Fituesit më të vjetër (më shumë se 50 vjeç). (*) Persona me jastëk financiar të pamjaftueshëm dhe asete. (*) Aplikantët pa njohuri të gjuhës angleze. (*) Aplikantët të cilëve u mungojnë aftësitë e kërkuara në tregun amerikan ose kanë përvojë të kufizuar pune. (*) Ata që nuk ka gjasa të gjejnë një punë në Shtetet e Bashkuara.
Lajmi i mirë është se ju mund të apeloni refuzimet e aplikimeve për vizë llotarie. Ju mund ta bëni këtë nëse nuk keni shkelur rregullat e llotarisë dhe nuk keni dhënë informacion të rremë.
Aplikuesi ka të drejtë të kërkojë një rishikim të çështjes duke paraqitur dokumentacion të ri. Në këtë rast ju duhet të paraqisni një Aplikim për Heqjen dorë nga Arsyet e Papranueshmërisë. Bëni këtë duke plotësuar Formularin I-601 të disponueshëm në https://www.uscis.gov/i-601.
Kërkesa I-601 dhe dokumentacioni mbështetës duhet të dorëzohen në seksionin konsullor të ambasadës që ka lëshuar vendimin e refuzimit. Ambasada e dërgon aplikacionin në zyrën përkatëse të Shërbimeve të Shtetësisë dhe Imigrimit të SHBA për shqyrtim. Nëse kërkesa refuzohet, mund të bëhet një apel në Divizionin e Ankesave Administrative.
Vini re se nëse ri-autorizoheni për një intervistë, do t'ju duhet të paguani përsëri të gjitha tarifat.